Szablony artykułów

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W ZEPOLE SZKÓŁ W SKRWILNIE

NA LATA 2020-2021

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art.

6 ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Nawiązanie współpracy z koordynatorem do spraw dostępności w jednostkach oświatowych Gminy Skrwilno..

Dyrektor Zespołu Szkół

Zebranie organizacyje. Ustalenie podstawowych zakresów działalnosci szkoły w obszarze tematycznym.

wrzesień 2020 r.

2.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami dostepności w zakresie:

1. archtektonicznym

2. Cyfrowym

3. Informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynator

Dyrektor szkoły

Publikacja w BIP szkoły danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy (np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń budynku).

2020-2021 r.

3.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

Koordynator

Opracowanie Planu działania. Przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skrwilnie.

 

listopad 2020 r.

4.

Analiza stanu obiektów Zespołu Szkół w Skrwilnie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Koordynator

Administrator

Systemu

Informatycznego

Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i infomacyjno-komunikacyjnym.

grudzień 2020 r.

5.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Zespołu Szkół w Skrwilnie do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Koordynator

Aktualizacja deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy.

grudzień 2020 r.

6.

Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Zespole Szkół w Skrwilnie w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.

Koordynator

Informacja wynikająca z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii — zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

grudzień 2020 r.

7.

Monitorowanie działalności Zespołu Szkół w Skrwilnie o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

Administrator

Systemu

Informatycznego

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności.

realizacja w całym okresie działania koordynatora

8.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

 

 

Koordynator, dyrektor szkoły

 

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceo dotyczących usunięcia nieprawidłowości.

 

styczeń/luty/2021

9.

Sporządzenie Raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy.

Koordynator, dyrektor szkoły

Przekazanie opracowanego Raportu do zatwierdzenia oraz publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP szkoły.

marzec 2021

 

 

Opracował:                                                                                          Zatwierdził:

Koordynator ds. Dostępności                                                  Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie

Gminy Skrwilno                                                                                              Iwona Jeżewska-Świeżak

W porozumieniu z dyrektorem

Zespołu Szkół

Janusz Szmytkowski 

 

Janusz Szmytkowski
tel. 54 270 00 12 wew. 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres zadań Koordynatora do spraw dostępności:

  • wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Skrwilnie,
  • przygotowuje i koordynuje wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitoruje działalność Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

         Cezary Kwiatek

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Szkół w Skrwilnie zapewnia dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej skrwilno.webd.pl/bipspskrwilno.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01.                                                                 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W Zespole Szkół  w Skrwilnie dla  strony skrwilno.webd.pl/bipspskrwilno przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem  internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.skrwilno.webd.pl/bipspskrwilno spełnia wymagania w 95,39%.

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.


Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
  • istnieje możliwość zmiany kontrastu,
  • możliwość zmiany wielkości liter na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Andrzej Kosiński, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542700086. Tą samą drogą można składać wnioski   o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż          w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.