PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W ZEPOLE SZKÓŁ W SKRWILNIE

NA LATA 2020-2021

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art.

6 ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Nawiązanie współpracy z koordynatorem do spraw dostępności w jednostkach oświatowych Gminy Skrwilno..

Dyrektor Zespołu Szkół

Zebranie organizacyje. Ustalenie podstawowych zakresów działalnosci szkoły w obszarze tematycznym.

wrzesień 2020 r.

2.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami dostepności w zakresie:

1. archtektonicznym

2. Cyfrowym

3. Informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynator

Dyrektor szkoły

Publikacja w BIP szkoły danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy (np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń budynku).

2020-2021 r.

3.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

Koordynator

Opracowanie Planu działania. Przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skrwilnie.

 

listopad 2020 r.

4.

Analiza stanu obiektów Zespołu Szkół w Skrwilnie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Koordynator

Administrator

Systemu

Informatycznego

Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i infomacyjno-komunikacyjnym.

grudzień 2020 r.

5.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Zespołu Szkół w Skrwilnie do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Koordynator

Aktualizacja deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy.

grudzień 2020 r.

6.

Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Zespole Szkół w Skrwilnie w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.

Koordynator

Informacja wynikająca z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii — zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

grudzień 2020 r.

7.

Monitorowanie działalności Zespołu Szkół w Skrwilnie o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

Administrator

Systemu

Informatycznego

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności.

realizacja w całym okresie działania koordynatora

8.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

 

 

Koordynator, dyrektor szkoły

 

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceo dotyczących usunięcia nieprawidłowości.

 

styczeń/luty/2021

9.

Sporządzenie Raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy.

Koordynator, dyrektor szkoły

Przekazanie opracowanego Raportu do zatwierdzenia oraz publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP szkoły.

marzec 2021

 

 

Opracował:                                                                                          Zatwierdził:

Koordynator ds. Dostępności                                                  Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie

Gminy Skrwilno                                                                                              Iwona Jeżewska-Świeżak

W porozumieniu z dyrektorem

Zespołu Szkół

Janusz Szmytkowski 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 03 marzec 2021 08:23 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 08:25 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 08:26 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 08:27 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 08:28 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 08:29 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 08:30 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 08:35 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 marzec 2021 11:56 Super User