ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

Zadania klasa V

Język polski

klasa V

Zadania język polski klasa V

MATEMATYKA

klasa V a

Zadania matematyka klasa V a

MATEMATYKA

klasa V b

Zadania matematyka klasa V b

HISTORIA

klasa V

Zadania historia klasa V

Biologia

klasa V

Zadania biologia klasa V

Geografia

klasa Va

Zadania geografia klasa V a

Język rosyjski

klasa V

Zadania język rosyjski klasa V

Język angielski

klasa V

Zadania język angielski klasa V

INFORMATYKA

klasa V

Zadanie informatyka klasa V

TECHNIKA

klasa V

Zadanie technika klasa V

Muzyka

klasa V

Zadania muzyka klasa V

Plastyka

klasa V a

zadanie plastyka

Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

Kategoria:

Zadania klasa IV

Język polski

klasa IV

Zadania język polski klasa IV

MATEMATYKA

klasa IV

Zadania matematyka klasa IV

HISTORIA

klasa IV

Zadania historia klasa IV

Przyroda

klasa IV

Zadania przyroda klasa IV

Język angielski

klasa IV

Zadania język angielski klasa IV

INFORMATYKA

klasa IV

Zadanie informatyka klasa IV

TECHNIKA

klasa IV

Zadanie technika klasa IV

Muzyka

klasa IV

Zadania muzyka klasa IV

Plastyka

klasa IV

zadanie plastyka

Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

 

Kategoria:

Drodzy Uczniowie,

znajdujemy się w nowej wyjątkowej sytuacji szkolnej. Podjęliśmy wspólnie pracę i naukę na odległość.

Wiecie już o tym, że kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza korzystanie z różnorodnych dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają  kontaktu bezpośredniego, dają też możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych, które przygotują Wam nauczyciele.  

Ostatni czas pokazał, że taki rodzaj nauki wzbudza w Was ogromną ciekawość i kreatywność, choć czasami też i lęk. Pamiętajcie jednak, że to my, nauczyciele jesteśmy dla Was i pomożemy pokonać przeszkody.

O czym powinniście wiedzieć ?

 1. Kontaktujcie się z nauczycielami i wychowawcą samodzielnie lub poproście o pomoc rodziców.
 2. Przygotujcie miejsce do nauki.
 3. Jakiekolwiek wątpliwości zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom lub dyrektorowi Zespołu Szkół.
 4. Odpowiednio wykorzystujcie czas spędzony przy komputerze. Nie może być on zbyt długi.
 5. Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy z użyciem komputera 
  a także korzystając z Internetu.
 6. Pracujcie systematycznie i z uwagą.

Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i zadowolenia z nauki na odległość, choć przyznam szczerze, że nie mogę doczekać się Waszego powrotu do szkoły.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie


Zarządzenie Nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

z dnia 24.03.2020r.

w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

 & 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Zespole Szkół w Skrwilnie wprowadza się kształcenie  na odległość.

 & 2

Realizacja zadań odbywać się będzie z wykorzystaniem sposobu realizacji zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe , z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 & 3

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki określa Załącznik nr 1, będący integralną częścią Zarządzenia.

 & 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zespołu szkół.

 & 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie


 Załącznik nr 1

do Rozporządzenia nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

 

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki.

 

Kształcenie na odległość odbywać się będzie w szczególności poprzez:

 1. Komunikację na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Skrwilnie i Gminnego Przedszkola w Skrwilnie.
 2. Komunikację z wykorzystaniem komunikatora Messenger lub innych dostępnych komunikatorów.
 3. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 4. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 6. Przygotowywanie przez Nauczycieli na bieżąco tygodniowego zakresu treści nauczania, materiałów edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i zamieszczanie ich na stronie internetowej szkoły/przedszkola.
 7. Wskazywanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 8. Wskazywanie materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 9. Korzystanie z materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 10. Innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 11. Zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie i terminach tych konsultacji.
 12. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
 13. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 14. Informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Monitorowanie postępów uczniów oraz  weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie za pomocą komunikacji elektronicznej. Uczniowie mogą być zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac, uzupełnionych kart pracy. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny bieżące i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. Do tych celów można również skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp.


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.(XV tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania-klasa V (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania-klasa VI (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania-klasa VII (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.(XIV tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania- klasa IV (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania- klasa V (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania- klasa VI (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania- klasa VII (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania- klasa VIII (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (XIV tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.(XIII tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania-klasa V (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania-klasa VI (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania-klasa VII (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna

 


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.(XII tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania-klasa V (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania-klasa VI (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania-klasa VII (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (XII tydzień)


 

Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.(XI tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania-klasa V (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania-klasa VI (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania-klasa VII (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (XI tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.(X tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania-klasa V (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania-klasa VI (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania-klasa VII (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (X tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.(IX tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania-klasa V (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania-klasa VI (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania-klasa VII (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (IX tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.(VIII tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania-klasa V (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania-klasa VI (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania-klasa VII (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (VIII tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.(VII tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania klasa IV (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania klasa V (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania klasa VI (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania klasa VII (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania klasa VIII (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.(VI tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania klasa IV (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania klasa V (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania klasa VI (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania klasa VII (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania klasa VIII (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (VI tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.(V tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania klasa IV (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania klasa V (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania klasa VI (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania klasa VII (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania klasa VIII (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (V tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów (06.04.2020 r.-08.04.2020r.-IV tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania klasa IV (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania klasa V (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania klasa VI (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania klasa VII (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania klasa VIII (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

 


Zadania rozwijające kreatywność w zakresie chemii

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE AKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W ZAKRESIE CHEMIIZestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów (30.03.2020r.-03.04.2020r.-III tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

klasa IV (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Klasa V (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Klasa VI (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Klasa VII (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Klasa VIII (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Świetlica szkolna


  Chór

Chór (III tydzień)


Zadania rozwijające kreatywność w zakresie chemii

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE AKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W ZAKRESIE CHEMII


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów (II tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (II tydzień)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (II tydzień)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (II tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

Klasa IV (II tydzień)

Klasa V (II tydzień)

Klasa VI (II tydzień)

Klasa VII (II tydzień)

Klasa VIII (II tydzień)


Świetlica szkolna

Świetlica szkolna


  Chór

Chór II (tydzień)


 

Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów (I tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII


Zajęcia dodatkowe z muzyki

Edukacja wczesnoszkolna

Zadania dodatkowe z muzyki (edukacja wczesnoszkolna)

 


Chór

Chór

 

Kategoria:

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina konsultacji

Adres e-mail

1.

Danuta Ardanowska

Wtorek

9.40-10.40

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Beata Bartnikowska

Środa

9.00-10.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

Małgorzata Błachewicz

Czwartek

9.00-10.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

Ewelina Filipska

Poniedziałek

14.15-15.14

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Michał Fodrowski

Piątek

9.00-10.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.

Tomasz Graczyk

Poniedziałek

10.30-11.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.

Anna Grzegorzewska

Wtorek

14.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.

Sylwia Jałowiec

Środa

13.00-14.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.

Anna Komorowska

Czwartek

14.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.

Andrzej Kosiński

Piątek

08.00-09.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.

Tomasz Kowalczyk

Piątek

13.30-14.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12.

Grzegorz Kowalski

Wtorek

8.00-9.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13.

Maria Manelska

Czwartek

14.15-15.15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14.

Aleksandra Mączkowska

Środa

9.00-10.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15.

ks. Tomasz Mączyński

Piątek

8.00-9.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.

Anita Okońska

Wtorek

12.30-13.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17.

Małgorzata Piasecka

Poniedziałek

8.00-9.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18.

Katarzyna Sęczyk Milewska

Czwartek

11.00-12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19

Iwona Sękowska

Środa

11.00-12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20.

Romualda Sternicka

Poniedziałek

10.30-.11.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21.

Joanna Tatkowska

Czwartek

13.30-14.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22.

Renata Teska

Wtorek

8.30-.9.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23.

ks. Paweł Waruszewski

Poniedziałek

14.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24.

Jolanta Watkowska

Piątek

12.00-13.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25.

Mirosława Watkowska

Środa

13.30-14.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26.

Joanna Wierzchowska

Czwartek

11.00-12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

27.

Anna Witkowska

Poniedziałek

14.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Numery alarmowe w przypadku podejrzenia zakażenia  lub zachorowania na COVID-19

* Organ prowadzący – Gmina Skrwilno - tel . (54)  270 00 12

* Numer kontaktowy całodobowej infolinii : +48 222 500 115

* Numer alarmowy – tel. 999 lub  112

* Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej  „RAT-MED”  w Skrwilnie  –  tel. (54) 270 00 42


Wniosek Rodzica o wypożyczenie sprzętu komputerowego dla ucznia Szkoły Podstawowej w Skrwilnie do nauki zdalnej

Termin składania wniosków do sekretariatu szkoły : do 27.10.2020 r.
Termin rozpatrzenia wniosków : 28.10.2020 r.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie

na rok szkolny 2020/2021

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie


Ubezpieczenie uczniów/dzieci Zespołu Szkół w Skrwilnie

 na rok szkolny 2020/2021

składka  za osobę wynosi 32,00 zł.

W załączeniu informacja dla rodziców :

Informacja Administratora danych osobowych dla klienta

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

Informacja o dystrybucji PZU NNW Edukacja


Wpłaty rodziców za obiady szkolne dla dziecka
INFOMACJA DLA OŚMOKLASISTÓW
Rekrutacja

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina konsultacji

Adres e-mail

1.

Danuta Ardanowska

Wtorek

9.40-10.40

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Beata Bartnikowska

Środa

9.00-10.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.

Małgorzata Błachewicz

Czwartek

9.00-10.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.

Ewelina Filipska

Poniedziałek

14.15-15.14

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Michał Fodrowski

Piątek

9.00-10.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.

Tomasz Graczyk

Poniedziałek

10.30-11.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.

Anna Grzegorzewska

Wtorek

14.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.

Sylwia Jałowiec

Środa

13.00-14.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9.

Anna Komorowska

Czwartek

14.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.

Andrzej Kosiński

Poniedziałek

12.30-13.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.

Tomasz Kowalczyk

Piątek

13.30-14.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12.

Grzegorz Kowalski

Wtorek

8.00-9.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13.

Maria Manelska

Czwartek

14.15-15.15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14.

Aleksandra Mączkowska

Środa

9.00-10.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15.

ks. Tomasz Mączyński

Piątek

8.00-9.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.

Anita Okońska

Wtorek

12.30-13.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17.

Małgorzata Piasecka

Poniedziałek

8.00-9.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18.

Katarzyna Sęczyk Milewska

Czwartek

11.00-12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19

Iwona Sękowska

Środa

11.00-12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20.

Romualda Sternicka

Poniedziałek

10.30-.11.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21.

Joanna Tatkowska

Czwartek

13.30-14.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22.

Renata Teska

Wtorek

8.30-.9.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23.

ks. Paweł Waruszewski

Poniedziałek

14.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24.

Jolanta Watkowska

Piątek

12.00-13.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25.

Mirosława Watkowska

Środa

13.30-14.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26.

Joanna Wierzchowska

Czwartek

11.00-12.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

27.

Anna Witkowska

Poniedziałek

14.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikat dla Rodziców

Drodzy Rodzice,

znajdujemy się w nowej wyjątkowej sytuacji szkolnej. Na bieżąco informuję Was o działaniach naszego Zespołu Szkół.

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, kontynuujemy pracę zdalną, kształcenie na odległość.

Proszę o uważne zapoznanie się z moim Zarządzeniem nr 9/2019/2020 wraz z Załącznikiem.

Kolejne ważne informacje :

Każdy nauczyciel będzie przygotowywał dla uczniów materiał do realizacji na bieżąco, na każdy następny tydzień, działania do realizacji umieszczane będą na stronie Szkoły (Przedszkola).

W porozumieniu z nauczycielem uczniowie będą przesyłać do sprawdzenia określony materiał. 

Będziemy też oceniać  postępy w nauce na bieżąco i wyrywkowo. Jednak każdego ucznia wybrane przez nauczyciela działanie,  zostanie sprawdzone lub ocenione w określonym czasie.

Tym uczniom, którzy nie mają możliwości korzystania z komputera w domu, wychowawca współdziałając z nauczycielami przygotowuje pakiet materiałów drogą tradycyjną i opracuje sposób ich dostarczenia i odebrania prac. Wychowawca klasy odpowiada za prawidłowy przepływ tych działań i kontaktuje się na bieżąco z dyrektorem szkoły.

Realizujemy dotychczasowy plan zajęć, jednakże:

Organizując pracę zdalną uczniów uwzględniamy zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Uczniowie wykonują zadania odpowiednio do swoich możliwości psychofizycznych, wieku i etapu edukacyjnego.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcą klasy, konkretnym nauczycielem lub bezpośrednio z dyrektorem Zespołu Szkół.

Przypominam mój adres do korespondencji : e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 536 999 674

Życzę wszystkim Rodzicom i Uczniom przede wszystkim Zdrowia, a także spokoju i cierpliwości.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie


Zarządzenie Nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

z dnia 24.03.2020r.

w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

 & 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Zespole Szkół w Skrwilnie wprowadza się kształcenie  na odległość.

 & 2

Realizacja zadań odbywać się będzie z wykorzystaniem sposobu realizacji zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe , z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 & 3

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki określa Załącznik nr 1, będący integralną częścią Zarządzenia.

 & 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zespołu szkół.

 & 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie


 Załącznik nr 1

do Rozporządzenia nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

 

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki.

 

Kształcenie na odległość odbywać się będzie w szczególności poprzez:

 1. Komunikację na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Skrwilnie i Gminnego Przedszkola w Skrwilnie.
 2. Komunikację z wykorzystaniem komunikatora Messenger lub innych dostępnych komunikatorów.
 3. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 4. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 6. Przygotowywanie przez Nauczycieli na bieżąco tygodniowego zakresu treści nauczania, materiałów edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i zamieszczanie ich na stronie internetowej szkoły/przedszkola.
 7. Wskazywanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 8. Wskazywanie materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 9. Korzystanie z materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 10. Innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 11. Zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie i terminach tych konsultacji.
 12. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
 13. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 14. Informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Monitorowanie postępów uczniów oraz  weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie za pomocą komunikacji elektronicznej. Uczniowie mogą być zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac, uzupełnionych kart pracy. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny bieżące i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. Do tych celów można również skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp.


Lekcje on-line

YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

https://www.youtube.com/channel/UCXkeiZ2i3F_LeVnvjj4a07Q

Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

https://www.facebook.com/KujawskoPomorskaeSzkola

www.kujawsko-pomorskie.pl  

edupolis.pl https://edupolis.pl/


List od koordynatora akcji edukacyjnej

Szanowni Państwo, 

naszym wspólnym obowiązkiem w tym nadzwyczajnym czasie jest dołożenie wszelkich starań, by pozostające w domach dzieci i ich rodzice otrzymywali darmowe materiały do nauki w domu. Dlatego też przesyłam przygotowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego - organizatora ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" - film z 10 poradami psychologa dotyczącymi wychowania dzieci.  Wskazówek udziela psycholog mgr Beata Liwowska.  Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie filmiku wraz z tekstem z załącznika na Państwa stronach internetowych i/lub na profilu na Facebooku. 

Link do filmiku: https://youtu.be/HxbYRBAKs7U  

Korzystając z okazji przypominam, że na stronie internetowej Centrum Rozwoju Lokalnego do pobrania są darmowe materiały do nauki w domu. Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów:  https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Na naszym profilu na Facebooku trwa konkurs, do udziału w którym zachęcam dzieci i ich rodziców.  

 

Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem,

Dawid Wiejata 

koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą Rodziców"


Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie przypomina, iż od 16 marca do 25 marca bieżącego roku Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole będą zamknięte z powodu konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Telefon do kontaktu: 536999674


Ogłoszenie

Działając na podstawie Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie ogłasza :

12 i 13 marca br. to dni, w których w Gminnym Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Skrwilnie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze wg harmonogramu.

Od poniedziałku, 16 marca 2020r. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do Zespołu Szkół w Skrwilnie. Zajęcia zostają czasowo zawieszone na dwa tygodnie.

 Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi w czasie zawieszenia zajęć pozostają w gotowości do pracy.

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie przypomina, iż na podst. art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1603) ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:
16, 17 marca 2020 r.

W dniach 16, 17 marca 2020 r. w Zespole Szkół w Skrwilnie odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

w godz. 7.00-15.00 (świetlica).


Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa;

 • rozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 • zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).


Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają!

Jak zachęcić dziecko do nauki - poradnik dla rodzica

Prawo oświatowe

Reforma w pytaniach i odpowiedziach

List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wakacjiimages/list.pdf