ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@zsskrwilno.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Odsłony: 60544

Drodzy Uczniowie,

znajdujemy się w nowej wyjątkowej sytuacji szkolnej. Podjęliśmy wspólnie pracę i naukę na odległość.

Wiecie już o tym, że kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza korzystanie z różnorodnych dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają  kontaktu bezpośredniego, dają też możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych, które przygotują Wam nauczyciele.  

Ostatni czas pokazał, że taki rodzaj nauki wzbudza w Was ogromną ciekawość i kreatywność, choć czasami też i lęk. Pamiętajcie jednak, że to my, nauczyciele jesteśmy dla Was i pomożemy pokonać przeszkody.

O czym powinniście wiedzieć ?

 1. Kontaktujcie się z nauczycielami i wychowawcą samodzielnie lub poproście o pomoc rodziców.
 2. Przygotujcie miejsce do nauki.
 3. Jakiekolwiek wątpliwości zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom lub dyrektorowi Zespołu Szkół.
 4. Odpowiednio wykorzystujcie czas spędzony przy komputerze. Nie może być on zbyt długi.
 5. Pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy z użyciem komputera 
  a także korzystając z Internetu.
 6. Pracujcie systematycznie i z uwagą.

Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i zadowolenia z nauki na odległość, choć przyznam szczerze, że nie mogę doczekać się Waszego powrotu do szkoły.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie


Zarządzenie Nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

z dnia 24.03.2020r.

w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

 & 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Zespole Szkół w Skrwilnie wprowadza się kształcenie  na odległość.

 & 2

Realizacja zadań odbywać się będzie z wykorzystaniem sposobu realizacji zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe , z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 & 3

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki określa Załącznik nr 1, będący integralną częścią Zarządzenia.

 & 4

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zespołu szkół.

 & 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie


 Załącznik nr 1

do Rozporządzenia nr 9/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół w Skrwilnie

 

Sposób kształcenia i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół w Skrwilnie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki.

 

Kształcenie na odległość odbywać się będzie w szczególności poprzez:

 1. Komunikację na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Skrwilnie i Gminnego Przedszkola w Skrwilnie.
 2. Komunikację z wykorzystaniem komunikatora Messenger lub innych dostępnych komunikatorów.
 3. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 4. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 6. Przygotowywanie przez Nauczycieli na bieżąco tygodniowego zakresu treści nauczania, materiałów edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i zamieszczanie ich na stronie internetowej szkoły/przedszkola.
 7. Wskazywanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 8. Wskazywanie materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 9. Korzystanie z materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 10. Innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 11. Zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie i terminach tych konsultacji.
 12. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
 13. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 14. Informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Monitorowanie postępów uczniów oraz  weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie za pomocą komunikacji elektronicznej. Uczniowie mogą być zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac, uzupełnionych kart pracy. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel może wystawiać oceny bieżące i informować o nich uczniów oraz ich rodziców. Do tych celów można również skorzystać z komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp.


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.(XV tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania-klasa V (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania-klasa VI (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania-klasa VII (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (XV tydzień-22.06.2020 r.-26.06.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.(XIV tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania- klasa IV (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania- klasa V (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania- klasa VI (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania- klasa VII (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)

Zadania- klasa VIII (XIV tydzień-15.06.2020 r.-19.06.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (XIV tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.(XIII tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania-klasa V (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania-klasa VI (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania-klasa VII (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (XIII tydzień-08.06.2020 r.-10.06.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna

 


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.(XII tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania-klasa V (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania-klasa VI (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania-klasa VII (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (XII tydzień-01.06.2020 r.-05.06.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (XII tydzień)


 

Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.(XI tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania-klasa V (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania-klasa VI (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania-klasa VII (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (XI tydzień-25.05.2020 r.-29.05.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (XI tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.(X tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania-klasa V (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania-klasa VI (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania-klasa VII (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (X tydzień-18.05.2020 r.-22.05.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (X tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.(IX tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania-klasa V (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania-klasa VI (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania-klasa VII (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (IX tydzień-11.05.2020 r.-15.05.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (IX tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.(VIII tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania-klasa IV (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania-klasa V (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania-klasa VI (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania-klasa VII (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)

Zadania-klasa VIII (VIII tydzień-04.05.2020 r.-08.05.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (VIII tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.(VII tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania klasa IV (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania klasa V (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania klasa VI (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania klasa VII (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)

Zadania klasa VIII (VII tydzień-27.04.2020 r.-30.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.(VI tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania klasa IV (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania klasa V (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania klasa VI (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania klasa VII (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)

Zadania klasa VIII (VI tydzień-20.04.2020 r.-24.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (VI tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.(V tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania klasa IV (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania klasa V (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania klasa VI (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania klasa VII (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)

Zadania klasa VIII (V tydzień-15.04.2020 r.-17.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Zadania świetlica szkolna


  Chór

Chór (V tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów (06.04.2020 r.-08.04.2020r.-IV tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

Zadania klasa IV (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania klasa V (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania klasa VI (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania klasa VII (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)

Zadania klasa VIII (IV tydzień-06.04.2020 r.-08.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

 


Zadania rozwijające kreatywność w zakresie chemii

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE AKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W ZAKRESIE CHEMIIZestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów (30.03.2020r.-03.04.2020r.-III tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

klasa IV (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Klasa V (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Klasa VI (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Klasa VII (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)

Klasa VIII (III tydzień-30.03.2020 r.-03.04.2020 r.)


Świetlica szkolna

Świetlica szkolna


  Chór

Chór (III tydzień)


Zadania rozwijające kreatywność w zakresie chemii

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE AKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W ZAKRESIE CHEMII


Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów (II tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I (II tydzień)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II (II tydzień)

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III (II tydzień)


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

Klasa IV (II tydzień)

Klasa V (II tydzień)

Klasa VI (II tydzień)

Klasa VII (II tydzień)

Klasa VIII (II tydzień)


Świetlica szkolna

Świetlica szkolna


  Chór

Chór II (tydzień)


 

Zestawy zadań i ćwiczeń dla uczniów (I tydzień)


Edukacja wczesnoszkolna

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa I

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa II

Zadania edukacja wczesnoszkolna klasa III


Zestawy zadań i ćwiczenia dla uczniów

klasy IV-VIII

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII


Zajęcia dodatkowe z muzyki

Edukacja wczesnoszkolna

Zadania dodatkowe z muzyki (edukacja wczesnoszkolna)

 


Chór

Chór

 

Kategoria: